Цели

  • Да насърчава и подпомага гражданската инициатива на младите хора в България;
  • Да подпомага утвърждаването гражданското общество, чрез споделяне на знания и провокиране на интерес и креативност на младежта;
  • Да насърчава доброволческото включване;
  • Да насърчава интереса към гражданско образование сред младите хора;
  • Да работи за насърчаване на предприемчивостта на младите хора и тяхното активно включване в обществения и икономически живот;
  • Да подпомага създаването на Интернет- базирани бази от знания със свободен достъп и свободно (отворено) съдържание;
  • Да подпомага развитието и устойчивостта на младежки граждански структури и организации;
  • Да подпомага дарителите при осъществяване на личните и корпоративните им благотворителни намерения чрез консултиране относно сфери и каузи, които са социално значими и се нуждаят от подкрепа;
  • Да съдейства за подобряването на връзката между бизнеса и гражданския сектор;
  • Да сътрудничи с държавни и общински учреждения, местни и чуждестранни организации с оглед реализирането на проекти, насочени към постигането на целите на Фондацията;