За нас

Мисия и визия

Мисия

 

Чрез провеждане на обучения, организиране на събития, изваждане на преден план на добри примери и подпомагането за въвеждане на иновативни практики в работата на гражданските организации подкрепяме хората, които са активни, имат активна гражданска позиция и правят „добро” за обществото. Особен акцент в дейностите ни е насърчаването на предприемачеството на младежите в социалната сфера, както и подпомагането на включването на бизнеса в такива дейности.

Визия

Общество, в което хората мислят и формират собствено кричтично мнение към заобикалящата ги среда, активно се включват в развитието на страната и генерират позитивна промяна.


Цели

  • Да насърчава и подпомага гражданската инициатива на младите хора в България;
  • Да подпомага утвърждаването гражданското общество, чрез споделяне на знания и провокиране на интерес и креативност на младежта;
  • Да насърчава доброволческото включване;
  • Да насърчава интереса към гражданско образование сред младите хора;
  • Да работи за насърчаване на предприемчивостта на младите хора и тяхното активно включване в обществения и икономически живот;
  • Да подпомага създаването на Интернет- базирани бази от знания със свободен достъп и свободно (отворено) съдържание;
  • Да подпомага развитието и устойчивостта на младежки граждански структури и организации;
  • Да подпомага дарителите при осъществяване на личните и корпоративните им благотворителни намерения чрез консултиране относно сфери и каузи, които са социално значими и се нуждаят от подкрепа;
  • Да съдейства за подобряването на връзката между бизнеса и гражданския сектор;
  • Да сътрудничи с държавни и общински учреждения, местни и чуждестранни организации с оглед реализирането на проекти, насочени към постигането на целите на Фондацията;